لیست دستگاه های قابل پشتیبانی

T1
A9
D19
X3
MF3
AT4
AF2
AF1
MF2
MW3
AF3
AF4