لیست دستگاه های قابل پشتیبانی

T1
A9
D19
MF4
X3
MF3
AT4
AF2
AF1
MF2
MW3
AF3
AF4
B7